SCHERM​KRING
SKIRMJAN

FIE
VSB
LSB
Contact

Intern reglement

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1
Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging SCHERMKRING SKIRMJAN VZW, hierna de vereniging genoemd.
Artikel 1.2
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank van Hasselt werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.
Artikel 1.3
Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van zowel dit intern reglement en andere reglementen en zal zich houden aan de bepalingen van deze reglementen. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten en de bevoegdheid van deze sportfederatie.
Artikel 1.4
De vereniging is op nationaal niveau aangesloten bij;
     Artikel 1.4.1
Op nationaal niveau, de Vlaamse schermbond (VSB) en de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen (KBFS). De VSB, als Nederlandstalig onderdeel van de federatie vaardigt nationale vergunningen (scherm/ wedstrijdlicenties) uit.
     Artikel 1.4.2
Op provinciaal niveau is de vereniging aangesloten bij de Limburgse Schermbond (LSB).
Artikel 1.5
De termijn van een seizoen wordt bepaald door de VSB en loopt van 1 september tot 31 augustus het volgende jaar.
     Artikel 1.5.1
De reguliere trainingen lopen van 1 september tot 30 mei het volgende jaar.
     Artikel 1.5.2
Tijdens de maanden juni en augustus is er training volgens het zomer regime.
     Artikel 1.5.3
In de maand Juli is er geen training.  

Hoofdstuk 2 Leden

Artikel 2.1
De vereniging bestaat, zoals statutair bepaald, uit werkende leden en toegetreden leden, collectief leden genoemd.
     Artikel 2.1.1
Werkende leden maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden door het secretariaat.
     Artikel 2.1.2
Toegetreden leden ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.
     Artikel 2.1.3
Het bestuur stelt op het einde van het seizoen de lijst van werkende leden op voor het volgende seizoen.
Artikel 2.2
De leden hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.
Artikel 2.3
Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken;
     Artikel 2.3.1
Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement. Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden.
     Artikel 2.3.2
Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.
     Artikel 2.3.3
Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van deze federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde sancties die opgelegd worden, zullen uitgevoerd worden door het lid in kwestie.
     Artikel 2.3.4
Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij het dagelijks bestuur.
     Artikel 2.3.5    
Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
     Artikel 2.3.6
Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
     Artikel 2.3.7
Problemen, fysiek of organisatorisch, worden voor de training aan een van de trainers gemeld.
     Artikel 2.3.8
Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De tarieven worden gepubliceerd in de bijlagen van het reglement. Het lidgeld wordt jaarlijks betaald bij aanvang van het seizoen op verzoek van de penningmeester. Bij voorkeur wordt het gestort op de bankrekening van de vereniging.
     Artikel 2.3.9
Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om sociale gunstregimes toe te kennen.   

Hoodstuk 3 Lidmaatschap

Artikel 3.1
Inschrijving bij de vereniging gebeurt op de volgende wijze;
     Artikel 3.1.1
Het lid registreert zich doormiddel van invulling van de ledenfiche en deze te ondertekenen of in geval van minderjarigheid te laten ondertekenen door de ouders of voogd.
     Artikel 3.1.2
Het lid betaald lidgeld zoals bepaald in Artikel 2.3.8.
     Artikel 3.1.3
Het lid bekomt medische goedkeuring om te sporten. Dit door middel van controle door een arts die daarop de medische fiche ondertekend en afstempelt. De medische fiche wordt opgesteld door de VSB. Het lid hernieuwd deze goedkeuring na verloop van geldigheid van de vorige.
Artikel 3.2
De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven (in voorkomend geval) in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van alle reglement is één van deze essentiële voorwaarden.
Artikel 3.3
Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.
Artikel 3.4
Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
Artikel 3.5
De vereniging hanteert geen vaste jaarlijkse bijdrage. Indien leden via een jaarlijkse bijdrage de vereniging wensen te ondersteunen zal het bestuur in overleg met het lid een individuele bijdrage overeenkomen.  

Hoodstuk 4 Structuur

Artikel 4.1
De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:
     Artikel 4.1.1
Het bestuur en haar mandaten worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
     Artikel 4.1.2
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en bestaat minstens uit alle werkende leden
     Artikel 4.1.3
Het dagelijks bestuur wordt waargenomen volgens de mandaten in Artikel 4.1.1.
     Artikel 4.1.4
Alle bevoegdheden van de in Hoofdstuk 4 vernoemde organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.  

Hoofdstuk 5 Veilig en Ethisch verantwoord sporten

Artikel 5.1
Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. De vereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:
     Artikel 5.1.1
Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
     Artikel 5.1.2
Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage
     Artikel 5.1.3
Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
     Artikel 5.1.4 
Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
     Artikel 5.1.5
Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
     Artikel 5.1.6
Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
     Artikel 5.1.7
Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.
Artikel 5.2 
Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.
Artikel 5.3
De vereniging stelt als bijlage aan dit Intern Reglement een gedragscode op. Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.  

Hoofdstuk 6 Tucht en sancties

Artikel 6.1
Wanneer een lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.
Artikel 6.2
Daarenboven kan het bestuur van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.  

Hoofdstuk 7 Sportspecefieke regels

Artikel 7.1
Al is schermen een individuele sport, toch is samenwerken en solidariteit een belangrijk gegeven. De vereniging wil de spreuk van de musketiers indachtig zijn : Eén voor allen, allen voor één
Artikel 7.2 Trainingen
     Artikel 7.2.1
Waardevolle zaken, juwelen en uurwerken, worden niet meegenomen in de schermzaal en blijven in de kleedkamer of in een locker, maar bij voorkeur thuis. De leden deze toch meebrengt dragen de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.
     Artikel 7.2.2
Het gebruik tijdens de training van mobiele telefoons, ect. Is niet toegelaten. Volwassen leden mogen deze tijdens de training in de zaal meenemen en binnen gehoorsafstand houden.
     Artikel 7.2.3
Training tenzij anders vermeld gebeurd met mechanische wapens.
Artikel 7.3
De leden zullen buiten de club noch ongeoorloofd gedrag vertonen noch oneervol gedrag vertonen wanneer zij zich buiten de club begeven. Noch zullen zij enige acties doen die ingaan tegen de geest van het schermen of de goede naam van de club besmeuren. Zulke voorvallen zullen leiden tot sancties.
     Artikel 7.3.1
Ongeoorloofde gedrag tijdens een wedstrijd of toernooi omvat, maar is niet beperkt tot;
- Elke schermactie waarbij niet beschermde personen betrokken zijn.
- Brutale acties die de tegenstander bedreigen of opzettelijk kwetsen.
- Alle acties die bestraft werden met een sanctie van 3e of 4e groep  volgens art. 170 van het FIE technisch reglement.
- Gevaarlijk of agressieve acties buiten het schermen.
     Artikel 7.3.2
Oneervol gedrag tijdens een wedstrijd of toernooi omvat, maar is niet beperkt tot;
- Onsportief of respectloos gedrag tegen een tegenstander of scheidsrechter
- Elke vorm van fraude
Artikel 7.4
Inschrijvingen voor toernooien en wedstrijden gebeuren altijd via de vereniging. Wie dit buiten de club uit doet zal zich niet kunnen beroepen op de ondersteuning van de vereniging. Op een tornooi gedragen de leden zich fatsoenlijk, sportief, vriendelijk en beleefd.
     Artikel 7.4.1
Wie een actie doet die bestraft werd met een sanctie van of   4e groep volgens art. 170 van het FIE technisch reglement. Zal voor een aantal volgende tornooien niet mogen deelnemen ongeacht het verdict van de tuchtcommissie.
     Artikel 7.4.2
De vereniging zal indien de toernooiorganisatie het vraagt een scheidsrechter verzorgen. Wie onaangekondigd naar een tornooi gaat en daardoor een boete veroorzaakt (wegens ontbrekende scheidsrechter) zal die zelf betalen.
     Artikel 7.4.3
Ter begeleiding van jongeren zal de vereniging proberen steeds een begeleider mee op tornooi te sturen.
Artikel 7.5
Bij deelname aan toernooien betaaldt elk ploeglid zijn eigen inschrijvingsgeld. Behalve voor de Belgische kampioenschappen per ploeg. Dan wordt het inschrijvingsgeld op voorhand door de vereniging betaald en teruggevorderd op de leden van de ploeg.
Artikel 7.6
De leeftijdscategorieën worden bepaald door de Vlaamse Schermbond. Als jeugd/ jongeren die bijkomende begeleiding nodig hebben wordt beschouwd alle categorieën t.e.m. miniemen.   

Hoofdstuk 8 Sponsoring

Artikel 8.1
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Eventuele kledij vereisten die deze sponsering met zich mee zou brengen vallen onder het materiaal reglement.  

Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid

Artikel 9.1
Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via het secretariaat.
Artikel 9.2 
De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.
Artikel 9.3
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 
Artikel 9.4
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.   

Hoofdstuk 10 Privacy

Artikel 10.1
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.
Artikel 10.2
Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeld opnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam.
Artikel 10.3
Een lid heeft het recht op een persoonlijke uitzondering op artikel 10.2. Indien een lid deze niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een schriftelijke verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.
Artikel 10.4
Elk lid erkent dat elke deelname aan zowel recreatieve als competitieve wedstrijden onder de publieke sfeer vallen en dat voor alle foto’s en beeldopnamen die hier tijdens genomen werden, behalve de individuele portretten artikel 10.3 niet ingeroepen kan worden.
Artikel 10.5
Elk lid is er zich van bewust dat de vereniging in uitzondering op de GDPR relevante gegevens van leden eeuwig kan bijhouden indien deze gegevens wedstrijdresultaten zijn. Ook kan op individuele portretten foto’s en beeldopnamen van deze wedstrijdresultaten artikel 10.3 niet ingeroepen worden.
Artikel 10.6
Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.   

Hoofdstuk 11 Wijziging van het reglement

Artikel 11.1
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald.  

Gedragscodes